Şairler Sultanı: Bâki

0
10

1526’da İstanbul’da doğan şairin asıl ismi “Mahmud Abdülbâki”dir.

Bâki kadılık,kazaskerlik gibi çeşitli alanlarda farklı görevlerde bulunsada şu bir gerçek ki Türk Edebiyatının en önemli şairlerinden birisidir.Çocukluğundan itibaren sarayda çeşitli işlerde bulunan Bâki,ileriki yaşlarda ilim öğrenmek üzere medrese eğitimine başlamıştır.Medreseden tahsilinden sonra medreselerdemüderrislik görevlerindede bulunmuştur.Şairin en büyük arzularından biriside “Şeyhülislam” olmaktır.Bunun için her dönemde saraya yakın durmaya çalışmıştır.Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatı üzerine yazdığı “Kanuni Mersiyesi”en meşhur eserlerinden birisidir. Şairin şiirlerinde güçlü bir teknik kullanmış ve konu olarak genellikle aşk,doğa,yaşama sevinci vb. duyguları seçmiştir.Edebi sanatları kullanmadaki ustalığıylada tanınan şairin en büyük özelliği devrinde “Sultanü’ş-Şu-âra”olarak adlandırılmasıdır.Şairin şiirlerinde ahenk ve musikiyede önem verdiği görülmektedir.

BÂKİ’NİN ESERLERİ:
Dîvân
Fazâ’ilü’l-Cihad
Fazâil’i-Mekke
Hadîs-i Erbain Tercümesi
Kanuni Mersiyesi

Örnek Şiir:

Ezelden şâh-ı aşkın bende-i fermânıyüz cânâ
Mahabbet mülkünün sultânı âli-şânıyüz cânâ

Sehâb-ı lûtfun âbın teşne-dillerden diriğ itme
Bu deştin bağrı yanmış lâle-i Nu’mânıyüz cânâ

Zemâne bizde cevher sezdiğiyçün dil-hırâş eyler
Anınçün bağrımız hûndur maârif kânıyüz câna

Mükedder kılmasun gerd-i küdûret çeşme-i canı
Bilürsün âb-ı rûy-i mülket-i Osmâniyüz cânâ

Cihanı câm-ı nazmım şi’r-i Bakî gibi devr eyler
Bu bezmin şimdi biz de Câmi-i devrânıyüz cânâ

BÂKİ

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here