Psikolojinin Alt Dalları

0

PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI

Çağdaş psikolojinin alt dalları deneysel alanlar ve uygulamalı alanlar diye ikiye ayrılır;

A)Deneysel Alanlar
1.Eğitim Psikolojisi:

Eğitim ve öğretimin gerçekleştirilmesinde, psikolojinin bulgularından yararlanılmasını konu edinir.

2.Endüstriyel Psikolojisi;

Verimli bir çalışma ortamının oluşturulmasını, iş verimini ve iş doyumunun artırılmasını konu edinir.

3.Klinik Psikolojisi;

Ruh sağlığını yitirmiş olan bireylerin psikolojik tedavisinde konu edinir.

4.Sosyal Psikoloji;

Bireylerin grup içindeki davranışlarını ve toplumsal çevreden etkilenmesini konu edinir.

5.Danışmanlık Psikolojisi;

Bireylerin toplumsal yaşantıda karşılaştıkları aile sorunları, arkadaş uyumsuzluğu gibi problemlerin anlaşılmasında yardımcı olmayı amaçlayan psikoloji dalıdır.

6.Gelişim Psikolojisi;

Bireyin doğumdan itibaren yaşlara bağlı olarak geçirdiği zihinsel, bedensel, duygusal vb. gelişme evrelerini inceler. Gelişim psikolojisinin; çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık psikolojisi olmak üzere 4 bölümü vardır.

7.Deneysel Psikoloji;

Psikolojinin temel konularını oluşturan öğrenme, algı, motivasyon, unutma vb. konuların sebep-sonuç ilişkisinde deneysel olarak incelenmesini sağlar.

8.Psikometrik Psikoloji;

Psikolojide zeka, kişilik gibi bireysel özelliklerin ölçülmesinde gerekli olan testlerin geliştirilmesini konu edinir.

9.Kişilik Psikolojisi;

Bireylerin kendilerine özgü düşünce, duygu ve davranışları kişiliğini oluşturur. Kişilik psikolojisi normal olan bireylerin temel kişilik özelliklerini, tiplerini, kişiliğin ortaya çıkışını, gelişimini ve yapılanmasını inceler.

B)Uygulamalı Alanlar

1.Klinik Psikoloji;

Davranış bozukluklarının teşhisi ve tedavisiyle uğraşan psikoloji dalıdır. Bireylere düşünme, duygu ve davranış düzeyinde yardım edip onların çevreleriyle daha uyumlu bir ilişki içinde olmalarını sağlamaya çalışır.

2.Eğitim Psikolojisi;

Deneysel alanlarda elde edilen bilgilerin eğitim ve öğretimde uygulanmasıyla ilgili çalışmalar yapar. Zeka, kişilik, öğrenme, düşünme, güdü, algılama gibi konulardaki psikoloji çalışmalarının sonuçlarını eğitim alanına uygular. Psikolojinin bu alt dalı, bireye yaşamın değişik yönleriyle ilgili kararlar almasına yardımcı olabilecek bilgiler vermeyi ve yetenekleri doğrultusunda yol göstermeyi amaçlar.

3.Sağlık Psikolojisi;

Sağlığın korunmasını, sağlık ve hastalığa ilişkin değer yargılarının kültürel temelleri, sağlık hizmetleri alanlarında iletişim, becerileri, sağlık eğitiminin yaşam kalitesini yükseltmedeki rolü, okul çağı çocuklarına verilecek bedensel, psikolojik ve sosyal destek, çocuklarda yaralanmaların psikolojik boyutları, madde bağımlılığı gibi konularla ilgilenir.

4.Trafik Psikolojisi;

Yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler. Başlıca amacı trafik kazalarını ve bu kazaların sonucu olan ölümleri azaltabilmektir. Sürücülerin araç sürme eylemi sırasındaki algı, dikkat ve biliş süreçleri, kişilikleri, risk alma davranışları, tutumları ve duyguları bu psikolojik dalının konuları arasındadır.

5.Adli Psikoloji;

Sanıkları soruşturma tekniği, görgü tanıklarının düşebileceği yanılsamaların saptanması, suç işleme yöneliminin önceden bilinmesi, suçlu çocukların yeniden eğitim yoluyla toplum yaşamına uyumlarının sağlanması gibi konularla ilgilenen psikoloji dalıdır.

6.Spor Psikolojisi;

Psikolojinin bedensel performansını etkileyen psikolojik ve zihinsel faktörleri araştıran dalıdır. Bulguları bireysel ve takım performansını artırmakta kullanılır. Bu alanda yapılan çalışmalarla sporcular, zihinlerini gevşetip yarışma koşullarının üzerinde yaratılabileceği stres faktörünü azaltabilirler.

7.Endüstri ve Örgüt Psikolojisi;

İş yaşamını iyileştirmek ve üretimi artırmak amacıyla psikolojinin ilkelerinden yararlanan bir psikoloji dalıdır. Bu alanda çalışan psikologlar; plan yapma, kaliteli yönetim, örgütsel değişim gibi alanlarda eleman örgütlenmesi ve eğitimi konularında çalışmalar yaparlar. Örgütsel yapı, iş verimi, iş doyumu, tüketici davranışı, personel seçimi, personelin geliştirilmesi gibi konularla ilgilenirler.

8.Din Psikolojisi;

Dinsel inançları ve uygulamaları psikolojik bakımdan açıklayan psikoloji dalıdır. Dinsel inançların birey psikolojisindeki işlevi, din değiştirmenin psikolojik boyutu, dini algıyı belirleyen psikolojik etmenler, konuyla ilgili bazı bilinç halleri bu alana giren araştırma konularıdır.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here