Nuh Tufanı’nın Medeniyetlerdeki Yeri

3
102

Tufan

 

Tufan, Tanrı’nın yeryüzündeki insanları cezalandırmak için gönderdiğine inanılan bir doğa üstü olay. Tufan hikayelerine her medeniyetin tarihinde rastlarız. En ünlü tufan bilindiği üzere Nuh Tufanı’dır.

 

 

 

 

Hz. Nuh

İbrani dinlerde, Mandaizmde bahsedilen tufan peygamberidir. Nuh’tan pek çok kültürde bahsedilmektedir. Mısırlılar kendisinden Naunet, Hindular Manu, Çinliler Nuwa, Sümerler Ziusudra, Babilliler Utnapishtim, Yunanlılar Deucalion, Toltekler ise Toptlipetlocali diye bahsetmişlerdir. Ayrıca Altay Türklerinde de Nama adlı karakterle özleşmiştir.

Nuh, kutsal kitaplarda denildiğine göre 950 yıl yaşadı. Ömrünü, insanları uyarmakla, onlara putlara tapmamaları gerektiğini söylemekle geçirmişti. En sonunda Tanrı, iyice azan insanları yok etmeye karar verdi ve Nuh’a tufan haberini verdi.

İnsanlığı yeniden başlattığı için İkinci Adem de denir.

 

İbrani Kültürde Nuh Tufanı

Tevrat’ta Nuh Tufanı

Nuh Tufanı, Tevrat’ın Yaratılış bölümünde anlatılır. Tanrı, Nuh’a insanların kötülükleri bitmediği için onları yok edeceğini söyler. Tevrat’ta Nuh’tan, Noah diye bahsedilir.

“Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. “Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım” dedi, “Çünkü onları yarattığıma pişman oldum.” Ama Nuh Rab’bin gözünde lütuf buldu.” Yaratılış 6:5-8

Nuh peygamber, Tanrı’ya merhamet etmesi için yalvardı. Dualarının sonucunda yeni bir emir geldi.

“Ve Tanrı Nuh’a dedi: Önüme bütün beşerin sonu geldi; çünkü onların sebebiyle yeryüzü zorbalıkla doldu, ve işte, ben onları yeryüzü ile beraber yok edeceğim. Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını ziftle, içeriye kamaralar yap. Gemiyi şöyle yapacaksın: Uzunluğu üç yüz, genişliği elli, yüksekliği otuz arşın olacak. Pencere de yap, boyu yukarıya doğru bir arşını bulsun. Kapıyı geminin yan tarafına koy. Alt, orta ve üst güverteler yap. Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek. Ama seninle bir antlaşma yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. Sağ kalabilmeleri için her canlı türünden bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye al. Çeşit çeşit kuşlar, hayvanlar, sürüngenler sağ kalmak için çifter çifter sana gelecekler.Yanına hem kendin, hem onlar için yenebilecek ne varsa al, ilerde yemek üzere depola.Ve Nuh Tanrı’nın kendisine emrettiği herşeye göre yaptı; öyle yaptı.“ Yaratılış 6:13-22

“Yeryüzünde soyları tükenmesin diye, yanına temiz sayılan hayvanlardan erkek ve dişi olmak üzere yedişer çift, kirli sayılan hayvanlardan birer çift, kuşlardan yedişer çift al. Göklerin kuşlarından da erkek ve dişi olarak yedişer, yedişer alacaksın“ Yaratılış 7:2-3

“Nuh altı yüz yaşındayken, o yılın ikinci ayının on yedinci günü enginlerin bütün kaynakları fışkırdı, göklerin kapakları açıldı. Yeryüzüne kırk gün kırk gece yağmur yağdı.” Yaratılış 7:11-12

“Ve adamdan sığırlara kadar, sürünenlere kadar, ve göklerin kuşlarına kadar, yeryüzü üzerinde yaşayan herşey silindi; ve yeryüzünden silindiler, ve yalnız Nuh ve kendisi ile beraber gemide olanlar kaldılar“. Yaratılış 7:23

Tevrat’a göre tufandan sonra gemi Ağrı Dağı’na oturdu.

 

İncil’de Nuh Tufanı

İncil’de tufandan Yaratılış 7 bölümünde bahsedilir. İncil’e göre tufan koptuğunda Nuh altı yüz yaşındaydı ve tufan kırk gün kırk gece sürmüştü.

RAB Nuh’a, “Bütün ailenle birlikte gemiye bin” dedi, “Çünkü bu kuşak içinde yalnız seni doğru buldum. 2-3 Yeryüzünde soyları tükenmesin diye, yanına temiz sayılan hayvanlardan erkek ve dişi olmak üzere yedişer çift, kirli sayılan hayvanlardan birer çift, kuşlardan yedişer çift al. 4 Çünkü yedi gün sonra yeryüzüne kırk gün kırk gece yağmur yağdıracağım. Yarattığım her canlıyı yeryüzünden silip atacağım.” 5 Nuh RAB’bin bütün buyruklarını yerine getirdi.

 

Kuran’da Nuh Tufanı

İslama göre Nuh, 600 yaşındayken tufan olmuştur. Nuh, kavmini sürekli uyarmış, gerçek Rablarına dönmeleri gerektiğini peygamber olduğu 120 yıl boyunca söylemiştir ama insanlar onu dinlememiş, sözlerini yalanlamıştır. Bunun üzerine Allah, Nuh’a tufan haberini verdi.

“Andolsun ki Nuhu kavmine gönderdik te, onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı. Onlar zalim kimseler iken nihayet  tufan onları yakaladı. Fakat Nuhu ve gemi halkını kurtardık. Ve bu hadiseyi âlemler için bir ibret kıldık” (Ankebut: 14-15)

“Nihayet azabımız gelip kazan kaynadığında Nuh’a dedik ki; Herbirinden ikişer çift ve üzerine azap sözümüz geçenler müstesna ehlini ve iman edenleri gemiye bindir. Ve zaten onunla beraber iman edenler pek azdı.

Nuh dedi ki; Gemiye binin, onun akıp gitmesi de durması da Allah’ın ismiyledir. Şüphesiz ki Rabbim Gafurdur ve Rahimdir. 

Ve gemi onları dağlar gibi dalgaların arasında götürdü. Ve nihayet şöyle denildi: Ey yer suyunu yut, ve ey gök suyunu tut. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi cudinin üzerine oturdu. Ve zalimler topluluğu helak olsun denildi.” (Hud :40-44)

“Gemi onları, dağlar gibi dalgalar üstünden yürütüp götürüyordu. Nuh onlardan ayrı bir yerde duran oğluna seslendi: “Oğulcuğum, bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma. Oğlu cevap verdi: “Bir dağa sığınacağım, beni sudan korur.” Nuh dedi: “Allah’ın merhamet ettiği dışında hiç kimse için Allah’ın kararından kurtaracak yoktur.” Ve ikisi arasına dalga girdi de o, boğulanlar arasına katıldı.” HÛD42- 43

Allah, Nuh’a her hayvandan bir dişi bir erkek birer çift almasını ve gemiye binmesini istedi. İslama göre tufan tam kırk yıl sürmüştür. Kuran’a göre boğulanların arasında Nuh’un oğlu da vardır. Kuran’da geminin Cudi Dağlarına oturduğu yazar.

 

Mısır Kültüründe Nuh Tufanı – Naunet

Eski Mısır inancına göre evren sekiz elementten oluşuyordu. Nun tanrısı elementler arasındaki en önemli olan suyu temsil ediyordu. Eski Mısır inancına göre aslında Nun’un herhangi bir cinsiyeti yoktur ama kimi inanışa göre Nun, mavi yeşil ciltli ya da kurbağa kafalı bir adamdı fakat yaratılışın gereğinden dolayı sonraları Naunet olan Nun, yılan başlı bir kadın olarak tasvir edilmiştir.

Mısır’da insanlar yaratılışın suyla geldiğine ve dünyanın yok oluşunun da suyla olacağına inanıyorlardı.

Bir hikayeye göre, Ra’ya saygısızlık eden insanların yok edilmesi için Nun, Ra’dan gözünü göndermesini ister. Sonunda yeryüzündekiler yok olunca Ra gökyüzüne taşınmıştır.

Bu hikaye bir yaratıcıya yapılan saygısızlık sonucu insanların suyla bağlantılı bir şekilde yok edilmelerinden dolayı Nuh Tufanı ile özleştirilmiştir.

 

Hindu Kültüründe Nuh Tufanı -Manu

Hindu tufan efsanesi çeşitli kaynaklarda bulunmuştur. Yaratılış hikayelerinin geçtiği antik Hint döneminden kalma metinler olan Puranalar’da bahsedilmektedir tufandan. Bu kaynakların ortak söylemine göre hikayenin baş kahramanı Manu adında bir adam, tıpkı Nuh gibi bahsedilir, bir tufanın olacağından bahseder.

Manu’nun üç oğlu vardır. Charma, Sharma ve Yapeti. Bunlar da Nuh’un üç oğlunu çağrıştırmaktadır. Ham, Sam ve Yasef.

Manu insanlara, Tanrı Brahma’nın yeryüzüne tufan yollayacağını, ona inanmayan herkesi yok edeceğini söyler.

Matsya Purana metinlerine göre, Manu, Malaya Dağı’na gider ve meditasyon yapar, binlerce yıl boyunca Brahma’dan merhamet diler. Dualarının karşılığında Tanrı Vişnu ona büyük bir kayık yapmasını ve inanları kurtarmasını söyler.

 

Çin Kültüründe Nuh Tufanı – Dum

Çin kültüründe pek çok tufan hikayesi geçmektedir. Bunlardan Nuh’a en yakın olan efsane şudur.

Yeryüzünde büyük bir tufan olacaktır. Tanrı Dum’u uyarır. Dum bir gemi yapar ve tufandan kurtulur. Tufandan sonra gemi Tibet Dağı’na oturur ve insan soyunu Dum ve oğulları devam ettirir.

 

Sümer Kültüründe Nuh Tufanı – Ziusudra

Gılgamış Destanı’nda tufandan kurtulan kişi olarak geçer Ziusudra. Gılgamış Destanı, tarihin en eski yazılı destanıdır. Kil tablete Akad çivi yazısı ile yazılmıştır.

Ölümsüzlüğü arayan Gılgamış’ın bir adada yaşayan Ziusudra adlı 950 yaşında olduğunu öğrendiği bir adamla tanışmasından bahsedilir destanın bir bölümünde. Burada Ziusudra ona başından geçen tufan olayını anlatır.

“Utnapiştim Gılgamış’a dedi:
“Gılgamış, sana gizli bir şey açayım. Tanrıların gizini söyleyeyim: Şurippak, senin bildiğin bir kent, Fırat’ın kıyısındadır. Bu kent çok eskiden varken, tanrılar bu kentin yanındaydılar. Tanrıların aklına bir tufan yapmak geldi. Bunların babaları soylu Anu, hükümdarları yiğit Enlil, büyük vezirleri Ninurta, su yolcuları Ennagi ve Bilge Ea da onların toplantısında yer aldı.”
Ea, tanrıların verdikleri kararı, kamıştan bir çite anlattı:
“Kamış çit, kamış çit! Duvar, duvar! Kamış çit dinle, duvar anımsa!
Şurippaklı Ubar-Tutu’nun oğlu, evi sök. Bir gemi yap ….. Canını kurtar! Canlı yaratıkların her türünden geminin içine yükle. Yapacağın geminin her yanı boda bir ölçüde olsun. Onun eni ve boyu bir ölçüde olsun. Yağmura karşı onun her yanına bir çatı kur!”
‘Küçük yavrular bile gemi için zift taşıyorlardı. Güçlü erkekler gemiye yedek kereste getiriyorlardı. Onuncu günde gemiyi oluşturdum. Geminin her bir iku genişliğindeydi. Kenarları iki kez on kamış yüksekliğindeydi. Gemiyi altı katlı yaptım. Geminin alt ve üst güvertelerini yedi bölüme ayırdım, ambarını da dokuza böldüm. Ortasına da su kazıkları çaktım. Güzel kürek seçtim . Eritmek için kazana zift döktüm.  Ustalara, ırmak suyu gibi bira, rakı, şırlık ve şarap akıtıldı.
 Gemi yedinci günde tamam oldu. Elime geçen her şeyi içine yükledim.  Bütün soyumu, sopumu ve kavmimi gemiye bindirdim. Yazının yabanıl, yazının evcil hayvanlarını ve bütün ustaları gemiye aldım. “

Gılgamış Destanı’na göre tufan yedi gün sürmüştür ve gemi Everest Dağı’na oturmuştur.

 

Babil Kültüründe Nuh Tufanı – Utnapiştim

Utnapiştim, Babil’de Ziusudra’nın karşılığıdır. Babil efsanesine göre tanrılar arasında çıkan bir anlaşmazlıktan tufan çıkar. Utnapiştim, bir tekne yapması ve tufandan kurtulması için önceden uyarılır. Utnapiştim tekneyi yapar ve içine her çeşit hayvandan ve kendi kavminden insanlar koyar. Tufan altı gün sürer ve tekne Nimush Dağı’na oturur.

 

Yunan Kültüründe Nuh Tufanı – Deucalion

Yunan mitolojisine göre Tanrı Zeus, yeryüzündeki insanları yok etmek için bir tufan göndermeye karar verir. Bu tufandan sadece Deucalion ve karısının sağ çıkacak kadar dürüst insanlar olduklarına karar verir ve onları uyarır.

Deucalion ve karısı bir gemi yaparlar. Tufan dokuz gün sürer ve Teselya’daki bir tepede gemi karaya oturur. İnsan ırkının devam etmesi için toprağa kadın ve erkeğe dönüşen taşlar ekerler. Bu sebeple Yunanlılar, Deucalion ve karısını insanlığın atası olarak görürler.

 

Toltek Kültüründe Nuh Tufanı – Toptlipetlocali

Toltek efsanelerine göre, antik Meksika büyük bir tufan ile yok olmuştur. Bu tufandan çok az kadın ve erkek, toptlipetlocali adında kapalı bir sandık içinde kurtulmuşlardır.

 

Aztek Kültüründe Nuh Tufanı – Coxcox

Aztek efsanelerine göre, büyük bir tufan yaşanmış ve bu tufandan sadece Coxcox adında bir adam ve karısı bir tekne ile kurtulmuştur.

Norveç Kültüründe Nuh Tufanı – Bergelmir

Bu biraz garip ve farklı bir tufan efsanesidir. Efsaneye göre Tanrılar, dev olan Ymir’i kendilerine tehdit olarak görürler ve onu öldürürler. Ymir’den açılan yaralardan akan kanlardan büyük bir sel olur. Tanrılar, bu selde tüm devlerin ölmesini ister. Sadece bir dev Bergelmir ve karısı bu büyük selden saklanarak, kurtulmuştur.

 

Afrika Kültüründe Nuh Tufanı – Tumbaniot

Tanrı, Tumbaniot adında dürüst bir adama bir gemi yapmasını söyler. Karısını, oğullarını ve çeşitli hayvanları o gemiye bindirmesini emreder. Tufan olur ve Tanrı’ya saygısızlık eden insanlar yok olur. Geriye sadece Tumbaniot ve ailesi kalır.

 

Hawaii Kültüründe Nuh Tufanı – Nu’u

Tanrı Kane, Nu’u’ya insanları cezalandırmak için tufan yollayacağını söyler. Nu’u’dan tufandan kurtulması için büyük bir kano yapmasını ister. Tufanda adadaki insanlar ölür sadece Nu’u, karısı ve oğulları sağ kurtulur.

 

Türk Kültüründe Nuh Tufanı- Nama

Altay efsanelerine göre, Tanrı Ülgen, Nama’ya tahta bir sandık yapmasını, dünyaya tufan yollayacağını söyledi. Nama hayvanları ve ailesini alarak kerepe girdi ve tufan başladı. Tufandan o ve ailesi dışında kimse kurtulamadı.

You may also like

Share

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here