Mülkiye Mektebi’nin Açılması

0

Ankara Üniversitesi : Mülkiye Mektebi

 Mülkiye Mektebi Nedir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin geçmişteki adıdır. İlk olarak İstanbul’da Mekteb-i Mülkiye adıyla 4 Aralık 1856’da açılan ve asıl amacı Osmanlı Döneminde sivil yönetici sınıfını yetiştirmek olan okul 12 Şubat 1859’da hizmet vermeye başladı. Abdülmecit zamanında kurulan Mekteb-i Mülkiye, Cumhuriyet zamanında Atatürk’ün isteği üzerine Ankara’ya taşınmıştır.

Mülkiye Mektebi Tarihçesi

Tanzimat Ferman’ının yayınlanmasından sonra batılılaşma yoluna giren sultan Abdülmecit Avrupa ile ilişkilerini iyi tutabilmek için yabancı dil ve siyasal bilgisi olan kadrolara ihtiyaç duymaya başladı. Batı tipi yönetime de göz diken Abdülmecit eyalet sistemine geçmek için kaymakam ve valiler yetiştirmeyi uygun gördü. Bu makamlardaki kişilerin de belirli başlı vasıflarda olmasını istediği için Mekteb-i Fünun Mülkiye’yi açtı. İki senelik eğitim veren kuruma giriş sınavla yapılıyordu. Çeşmeli Mehmet Sırrı Efendi bu kurumun ilk mezunlarındandır.

Sultan 2. Abdülhamit tahta çıktığı ilk zamanlar bu kurumu destekliyordu. Hatta adını “Mekteb-i Mülkiye-i Şahane” olarak değiştirdi. Ancak Jön Türklerin ayaklanması sonucunda ilk önce okuldaki felsefe dersini kaldırdı. Tarih derslerini azaltarak din derslerine ağırlık verdi.

Cumhuriyet Döneminde ise Atatürk’ün isteği üzerine 1936’da okul İstanbul’dan Ankara’ya taşındı. İstanbul’daki bazı hocalar Ankara’ya gitmeyiz deyince o hocalar yerine dönemin ileri gelen bürokratları ders vermeye başladı. Okulun eğitim süresi 4 yıla çıkarıldı. İsmet İnönü döneminde dilin Türkçeleştirilmesine uygun olarak okulun adı 4 Aralık 1938 tarihinde “Siyasal Bilgiler Okulu” olarak değiştirilmiştir. Daha sonradan Ankara Üniversitesi’ne bağlanıp adı “Siyasal Bilimler Fakültesi olarak kalmıştır. Günümüzde ise Türkiye’de İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanlarında eğitim veren en köklü eğitim kurumudur.

 

Mülkiye Mektebi Yüksek Okul

O dönemde artık yeterli sayıda öğrenci yetiştiği için 1900 yılında okulun idadi bölümü kapatıldı. Sadece yüksek okul haline getirildi. Günümüzde ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı tezli ve tezsiz yüksek lisans programları verilmektedir.

 

Mülkiye Mektebi Meşrutiyetin İlanı

Meşrutiyetin ilanından sonra “Mekteb-i Şahane” olan ismi “Mekteb-i Mülkiye” olarak değiştirildi. Okul derslerinde düzenlemeler yapıldı. Din dersleri azaltılıp pozitif derslere yoğunluk sağlandı. Her sene alınan öğrenci sayısı 40 iken o dönemde alınan öğrenci sayısı 413 ‘e çıkmıştı. Meşrutiyetin özgürlükçülüğünden yararlanan İstanbul’daki mezunlar “Mekteb-i Mülkiye Mezunları İttihat ve Teavün Cemiyet’ini” öğrenciler ise “Müdavimin-i Mülkiye Cemiyet’ini” kurdular.

 

 Mülkiye Mektebi Darülfünun Şubesi

1900 yılında Darülfünun’un 4 şubesi Mülkiye Mektebinin çatısı altında kuruldu. 1909 yılında yapılan düzenleme ile Mülkiye, Dârülfünun’un fakültesi durumuna geldi. Sonra (1912’de) diğer şubelerden ayrılarak Hasan Fehmi Paşa Konağı’na taşındı. Bu konak okulun ilk müstakil binası oldu.

Mülkiye Mektebi Kapanışı

24 Ağustos 1915’te kapatılan Mülkiye Mektebi için kapatılma nedenleri :

➡ 1. Dünya Savaşı boyunca kapalı kalmıştır.Çünkü savaş sırasında harcanan maliyet fazla olduğundan tasarrufu bu şekilde yapacak olmaları.

➡ Mülkiye’deki eğitimin Darülfunun’da daha iyi verildiğine dair çıkan milletvekilleri ve yöneticilerin söylemleri

➡ Uzun bir süre boyunca padişahın himayesinde kalan okul için meşrutiyet yanlısı mebuslar tarafından olumsuz karşılanması.

Mülkiye Mektebi’nin Yeniden Açılması

I. Dünya Savaşının sonlarına doğru dönemin sadrazamının isteği üzerine Mülkiye Mektebi’nin yeniden açılması konusunda bir kanun teklifi hazırlanıp meclise sunulur. Meclis teklifi kabul eder. Okul, 3 yıl eğitim veren yatılı ve Dahiliye Nezaretine bağlı olarak yeniden açıldı. 1920 yılında da Maarif Nezareti’ne bağlandı. Devrin padişahı Vahdettin’in himayesine de girince okul “Mekteb-i Mülkiye-i Şahane” adını aldı.

Ankara Üniversitesi ve Bölümleri

Türkiye’nin yönetim şeklini, Atatürk ilke ve inkılaplarını kendine harita edinmiş ve bunu bünyesindeki öğrencilere aşılamaya çalışan devlet üniversitesidir. Yeni Cumhuriyet’in ilk icraatlarına bu üniversitede rastlanır. Bunlar;

–  Cumhuriyet’in yeni hukuk düzenini yaşatacak olan hukukçuların yetişmesi için 1925′te kurulan Hukuk Mektebini

–  Çiftçisine hizmet etmek üzere 1933′te öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsünü

–  Zengin Anadolu kültürümüzü ve Türkiye’mizin dil ve kültür bağlantısını kurmak için 1935′te açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini

–  1859′dan beri Mektebi Mülkiye adıyla üst düzey kamu yöneticileri yetiştiren ve 1936′da Ankara’ya taşınan Atatürk’ün özel emir ve ilgileri ile kurulan Siyasal Bilgiler Okulunu açmak olmuştur.

–  1940’da “Tıp ve Fen Fakültesi

–  1946 yılında Dil, Tarih,Coğrafya, Fen ve Tıp fakülteleriyle hizmete girmiştir.

 

Günümüzde yapılan yenilikleri ise ;

♦ 1948′de Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Üniversite bünyesine alındı.

♦ 1949′da İlahiyat Fakültesi kuruldu.

♦ 1936’da kurulan Siyasal Bilgiler Okulu 1950′de Fakülte adını aldı.

♦ 1960′ta Eczacılık Fakültesi kuruldu.

♦ 1963′te kurulan Diş Hekimliği Yüksek okulu, 1977′de Diş Hekimliği Fakültesi adını aldı.

♦ 1965′te Eğitim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

♦ 1965’te şimdiki adıyla İletişim Fakültesi olan Basın Yayın Yüksekokulu kuruldu.

♦ 2001 yılında Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi bünyesinden ayrılarak kuruldu.

♦ 1996 yılında eğitim-öğretime başlayan Sağlık Eğitim Fakültesi 2007 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi adını aldı.

♦ 1993 yılında eğitim-öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2013 yılında Spor Bilimleri Fakültesi adını aldı.

♦ 2014 yılında Uygulamalı Bilimler Fakültesi kuruldu.

♦ 1996 yılında resmi olarak kurulan ama faaliyete geçmeyen Güzel Sanatlar Fakültemiz 2015 yılında Üniversitenin 17. Fakültesi olarak aktif hale geldi.

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here