Işık Doğudan Yükselir

0

Tarihe ve dünyaya damgasını vuran bilim insanları dendiğinde aklımıza hep batıdaki bilim insanları gelir. Fakat doğu tarafına yani İslam Coğrafyasına baktığımızda batıdaki bilim insanlarının çalışmalarına yüzyıllar öncesinden zemin hazırlamış oldukça fazla bilim insanı olduğunu görürüz. Bu bilim insanları sadece yetişmekle kalmayıp bütün dünyaya yüzlerce eser bırakmışlardır.

Her alanda gelinen şu anki noktada İslam Âlimleri‘nin eserlerinden yararlanıldığını söylersek yanlış söylemiş olmayız. Çünkü Batılıların, İslam Medeniyetinin bilgi birikimini, el yazmalarını tercüme ederek kendi medeniyetlerine taşımalarının hemen ardından icatlar gelmeye başlamıştır. Buna delil olarak da Avrupa’da kendinden önce yaşamış bilim adamı olmadığından Newton’un şu sözlerinden, Müslüman bilim insanlarına atıf yaptığı anlaşılır:

“Çok ileriyi görebiliyorsam bu devlerin omuzlarına dikiliyor olmamdan kaynaklanıyor.”

Avrupa’nın Ortaçağı, İslam Coğrafyası’nın Altın Çağı

Şu sıralar eşine rastlamakta oldukça güçlük çekiyoruz ancak bir zamanlar özellikle Avrupa savaş dönemleri yaşarken birçok müslüman bilim insanı kendisini geliştirdi ve bilim alanlarında birçok yeniliğe yol göstermiş oldu.

8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar tüm dünya medeniyetlerine ışık olan İslam Âlimleri, 16. yüzyıldan itibaren maalesef eser verememiş, vermişse de seslerini duyuramamışlardır.

Avrupa ortaçağı yaşarken İslam coğrafyasında matematik, fizik, astronomi, tıp alanlarının yanı sıra formal bilimler, fiziksel bilimler, yaşam bilimleri, sosyal bilimler, uygulamalı bilimler ve disiplinler arası bilimlerdeki çalışmalar, deneyler, buluşlar, icatlar tabiri caizse havada uçuşuyordu.

İslam’ın altın çağının yaşandığı yıllarda, tabii ki kaynakları büyük kitabımız Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere Peygamber Efendimizin hadisleriydi ve Allah’ın bahşettiği ilimdi. Allahın sevgili kulları olan peygamberler de ilk zanaatkârlardandı.

İşin sırrı tabii ki de çok çalışmak. Çünkü hepimizin bildiği gibi gelen ilk vahiy “Oku!” emridir.

“Yaratan Rabb’inin adıyla oku. O, insanı ‘alak’tan (aşılanmış yumurtadan) yarattı. Oku, kalemle (yazmayı) öğreten, insana bilmediğini belleten Rabb’in sonsuz kerem sahibidir.” (Alak Sûresi 1-5).

Bu çalışmalarda Halifelerin de büyük etkisi vardı; çünkü her türlü bilimsel bilgiyi ve bilim adamlarını destekliyorlardı. Millet, din, ırk farkı gözetmeden Darülilim (Darül Hikme) denilen halka açık büyük kütüphanelerde Müslüman bilim adamlarının yanı sıra, Hıristiyanlar, Yahudiler, ateist bilim insanları ve hatta kadınların da bir arada ahenkle birlikte çalışmalarına imkân sağlıyorlardı.

İslam dünyasında bunlar olurken Avrupa’da bilimsel çalışmalar yapanlar yakılıyordu. Aynı dönemde İstanbul’a baktığımızda ‘zındık’ tabir edilen bilim adamları bile padişahın huzuruna gelip düşüncelerini bildirip tartışabiliyorlardı.

Avrupa tarihini bilmeyenler:

“Avrupa dinden kurtuldu bilime sarıldı, ilerledi.” derler. Doğrusu:

“Avrupa dininden kurtulmadı. Dinlerinin bu yönünden kurtuldu.” denmelidir.

İslam Tarihinde bilim adamı sayısı batılı bilim adamlarından daha fazladır. Buna rağmen bizler ne yazık ki  çok azını bugün bilir ve tanırız ve çoğunu tanımayız.

Bizim kendi medeniyetimiz içinde çok daha kuvvetli, medeniyete çok daha fazla katkıda bulunmuş bilim adamlarımız var.

Büyük bir medeniyetin mirasçıları olduğumuzu, dünya medeniyetine olan büyük katkılarımızın olduğunu unutmamalıyız.

Günümüzde ise tanınan Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülünü hücrelerin hasar gören DNA’larını nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde kazandı (2015).

 

 


Ünlü Türk ve Müslüman Bilim Adamları

Abbas Vesim Efendi (1689 – 1761): Verem mikrobunu Robert Koch’dan yüz elli sene önce keşfeden ünlü doktor. 
Ahmed Bin Musa (X. yüzyıl):
 Sistem mühendisliğinin öncüsü. Astronom ve Mekanikçi.

Ahiz (776 – 869): Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir.
Akşemseddin (1389 – 1459): Pasteur’dan önce mikrobu bulan ilk bilim adamı, İstanbul’un fethinin manevi babasıdır. Fatih sultan Mehmet’ in hocasıdır.
Ali Bin Abbas (932 – 994): Bin sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan Hipokrates’in (Hipokrat) doğum olayı görüşünü kökünden yıktı.
Ali Bin Rıdvan (998 – 1067): Batıya tedavi metotlarını öğreten İslam âlimi.
Ali Kuşçu (1403 – 1474): Ünlü bir Türk astronomi ve matematik bilginidir.
Ammar Bin Ali (950-1010): İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan müslüman bilim adamı.
Battani (858 – 929): Dünyanın en meşhur 20 astronomumdan biridir. Trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin.

Behram Kurşunoğlu (1922 – 2003): Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan beyin güçlerimizden.
Biruni (973 – 1051): Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit burnu, Amerika ve Japonya’nın varlığından bahseden ilk bilim adamı. Biruni Amerika kıtasının varlığını Kristof Colomb’un keşfinden beş yüz sene önce bildirmiştir. Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi gibi dallarda eserler yazmıştır. Çağın en büyük âlimidir.
Bitruci (? -1217): Kopernik’e yol açan öncülük eden astronom bilim adamı.
Cabir Bin Eflah (XI. yüzyıl): Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginidir. Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.
Cabir Bin Hayyam (721 – 805): Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır. Maddenin en küçük parçası atomun parçalanabileceği fikrini bundan 1200 sene önce ortaya atmıştır.
Cezeri (1136 – 1206): İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçidir. Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak İngiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir.
Demiri (1349 – 1405): Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan âlimdir. “Hayatül Hayavan” isimli kitabı yazmıştır.
Dinaveri (828 – 896): Botanikçi ve astronom bir âlim olarak bilinir.
Ebu Kamil Şuca (? – 951): Avrupa’ya matematiği öğreten İslam bilgini.

Ebubekir – Er-Razî (865-932): Cerrahide dikiş malzemesi olarak ilk kez hayvan bağırsağını kullanır.
Ebu’l Fida (1271 – 1331): Büyük bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır.
Ebu’l Vefa (940 – 998): Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir.
Ebu Ma’şer El Belhî (785 – 886): Med-Cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir.
Evliya Çelebi (1611 – 1682): “Büyük Türk Seyyahı” ve meşhur “Seyahatname”nin yazarıdır.
Farabi (870 – 950): Ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir.
Fatih Sultan Mehmet (1432 – 1481): İstanbul’u fetheden ve havan topunu icaT eden yivli topları döktüren padişahtır. Fatih’in kendi icadı olan ve adı “Şahi” olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1,5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu.
Fergani (IX. yüzyıl): Ekliptik meyli ilk defa tespit eden astronomi âlimi.
Gıyasüddin Cemşid (? – 1429):
 Matematik âlimi. Ondalık kesir sistemini bulan Cemşid cebir ve astronomi âlimidir.
Harezmî (780 – 850): İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten bilgin. Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa’ ya öğreten bilgin. Cebiri sistemleştiren bilgin.
Hasan Bin Musa (? – ?): Dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşler olarak bilinen üç kardeşten biri.
Hazinî (? – 1155): Yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgin.
Hazerfen Ahmed Çelebi (1609-1640): Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.
Huneyn Bin İshak (809 – 873): Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.
İbni Avvam (IIX. yüzyıl): Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bilgin.
İbni Battuta (1304 – 1369): Ülke ülke, kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah.
İbni Baytar (1190 – 1248): Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.
İbni Cessar (? – 1009): Cüzzam hastalığının sebep ve tedavilerini 1000 sene önce açıklayan müslüman doktor.
İbni Ebu Useybia (1203 – 1270): Tıp Tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktor.

İbni Fazıl (739 – 805): ilk kâğıt fabrikasını kuran vezir.
İbni Firnas (? – 888): Wright kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren âlim.
İbni Haldun (1332 – 1406): Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir İslam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanı.
İbni Hatip (1313 – 1374): Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor.
İbni Havkal (X. yüzyıl): 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan âlim.
İbni Heysem (965 – 1051): Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran âlim. Galile teleskopunun arkasındaki isim.
İbni Karaka (? – 1100): Torna tezgâhı yapan bilgin.
İbni Macit (XV. yüzyıl): Ünlü bir denizci ve coğrafyacı. Vasco Da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek Hindistan’a ulaştı.
İbni Rüşd (1126 – 1198): Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir.
İbni Sina (980 – 1037): 
Doktorların sultanı. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor. Hastalık yayan küçük organizmalar, cıva ile tedavi, Pasteur’e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile ilgilendi, fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası.
İbni Türk (IX. yüzyıl): Cebirin temelini atan İslam bilgini.
İbni Yunus (? – 1009): Galile’den önce sarkacı bulan astronom.
İbni Zühr (1091 – 1162): Endülüs’ün en büyük müslüman doktorlarından asırlarca Avrupa’da eserleri ders kitabı olarak okutuldu.
İbni Nefis (1210 – 1288): Küçük kan dolaşımını bulan ünlü İslam âlimi.
İbrahim Efendi (XVIII. yüzyıl): Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendis.
İbrahim Hakkı (1703 – 1780): Büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamı. En ünlü eseri “Marifetnâme” ile burçlardan, insan fizyoloji ve anatomisinden bahsetmiştir.
İdrisî (1100 – 1166): Yedi asır önce bugünküne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacı.
İhvan-ı Safa (X. yüzyıl): Çeşitli ilim dallarını içine alan elli iki kitaptan meydana gelen bir ansiklopedi yazan ilim adamı. Astronomi, Coğrafya, Musiki, Ahlâk, Felsefe kitapları yazmıştır.
İsmail Gelenbevi (1730 – 1791): 18. yüzyılda Osmanlıların en güçlü matematikçilerindendi.
İstahri (X. yüzyıl): Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin.
Kadızade Rumî (1337 – 1430): Çağını aşan büyük bir matematikçi ve astronomi bilgini. Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur.
Kâtip Çelebi (1609 – 1657): Osmanlılarda Rönesans’ın müjdecisi, coğrafyacı ve fikir adamı.
Kazvinî (1203 – 1283): Ortaçağın Herodot’u Müslümanların Plinius’u, astronom ve coğrafyacı bilgin.
Kemaleddin Farisî (? – 1320): İbni Heysem ayarında büyük İslam matematikçisi, fizikçi ve astronom.
Kerhî (? – 1019): İslam dünyası matematikçilerinden.
Kindî (801 – 866): İbni Heysem’e kadar optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgin. Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile tanınmıştır.
Lagari Hasan Çelebi (XVII. yüzyıl): Füzeciliğin atası, Osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin.
Macritî (950 – 1007): Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü Matematikçi ve astronom.
Mağribi (XVI. yüzyıl): Çağının en büyük matematikçilerinden. Mağribinin eseri olan Tuhfetü’l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüzölçümlerini bulmak için metotlar gösterilmiştir.
Maaşallah (72? – 815): Meşhur İslam astronomlarındandır. Usturlapla ilgili ilk eseri veren bilgindir.
Mesûdî (891 – 956): Kıymeti ancak 18. 19. Yüzyıllarda anlaşılan büyük tarihçi ve coğrafyacı. Mesudi günümüzden 1050 sene önce depremlerin oluş sebebini açıklamıştır. Mesûdi’nin eserlerinden yel değirmenlerinin de Müslümanların icadı olduğu anlaşılmıştır.
Mimar Sinan (1489 – 1588): Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimar. Mimar Sinan tam manası ile bir sanat dâhisidir.

Muhammed Abdüsselam (1926 – 1996): Fizik bilgini, ilk Nobel ödülü alan müslüman bilim adamı.
Mürsiyeli İbrahim (XV. yüzyıl): Piri Reis’ten elli iki sene önce bugünkü uygun Akdeniz haritasını çizen haritacı. Günümüzden 500 sene önce kadar önce yaşamıştır.
Nasirüddin Tûsî (1201 – 1274): Trigonometri alanında ilk defa eser veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom.
Necmeddin-ül Mısrî (XIII. yüzyıl): Çağının ünlü astronomlarından.
Ömer Hayyam (1048 – 1131): Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. Newton veya binom formülünün keşfi Ömer Hayyam’a aittir.
Piri Reis (1465 – 1554): Yaklaşık 500 sene önce bu günküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı. Amerika kıtasının varlığını Kristof Colomb’dan önce bilen ünlü denizci.
Razi (864 – 925): Keşifleri ile ün salan asırlar boyunca Avrupa’ya ders veren kimyager doktor ünlü klinikçi.
Sabit Bin Kurra (821 – 901): Newton’dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgin. Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk İslam bilgini. Matematik ve astronomi âlimi.
Sabuncuoğlu Şerafeddin (1386 – 1470): Fatih devrinin ünlü doktor ve cerrahlarındandır. Deneysel fizyolojinin öncülerindendir.
Seydi Ali Reis (1498-1562): Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi âlimidir.
Şemsettin Halilî (?-1397): Büyük bir astronomi bilginidir.

Şerafeddin Ali Bin İsa (XI. yüzyıl): İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren Müslüman bilim adamı.
Şihabettin Karafi (? – 1285): Orta çağın en büyük fizikçi ve hukukçularından.
Takiyyüddin Er Raşit (1521 – 1585): İstanbul rasathanesi ilk kuran çağından çok ileride asrın önde gelen astronomi âlimidir.
Uluğ Bey (1393 -1449): Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni çığır açan ünlü bir âlim ve hükümdar.
Zehravi (936 – 1013): 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı.
Zerkali (1029 – 1087): Keşif ve hizmetleri ile ün salmış astronomi âlimidir.


İSLAM MEDENİYETİ’NDE İLKLER

♦ İlk kâğıt fabrikasını kuran âlim İbni Fazıl

♦ Kızamık ve çiçek hastalığını keşfeden âlim Razi

♦ Mikrobu ilk tanımlayan âlim Akşemseddin

♦ Cüzzamı bulan alîm İbni Cessar

♦ Vebanın bulaşıcı olduğunu bulan alîm İbni Hatip

♦ Verem mikrobunu bulan alîm Kambur Vesîm

♦ Retina tabakasını bulan âlim İbni Rüşd

♦ İlk göz ameliyatını yapan âlim Ammar

♦ İlk kanser ameliyatını yapan âlim Ali bin Abbas

♦ Küçük kan dolaşımını bulan âlim İbnünnefis

♦ İlk Tabipler odası başkanı Ali bin Rıdvan

♦ Sıfırı ilk kullanan âlim Harezmî

♦ Trigonometriyi ilk bulan âlim Battani

♦ Tanjant, kotanjant ve kosekantı ilk kullanan âlim Ebul Vefa

♦ Trigonometri kitabını yazan alîm Nasiruddin Tusi

♦ İlk trigonometrik dönüşüm formülünü bulan alîm İbni Yunus

♦ Binom formülünü ilk bulan alîm Ömer Hayyam

♦ İlk difransiyel kitabını yazan alîm. Sabit bin Kura

♦ Ondalık kesiri ilk bulan alîm Gıyaseddin Cemşid

♦ İlk usturlabı yapan alîm Zerkali

♦ Dünyanın döndüğünü keşfeden ilk alîm Biruni

♦ Dünyanın çevresini ilk ölçen alîm Musa kardeşler

♦ Güneşin yüzündeki lekeleri ilk bulan alîm Fergani

♦ Yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen ve ilk cetveli geliştiren alîm Cabir bin Eflah

♦ İlk otomatik kontrol sistemleri tasarlayan alîm Ahmet bin Musa

♦ Sibernetiği ilk kuran alîm İsmail-El Gezeri

♦ İlk optik temellerini koyan alîm İbni Heysem

♦ Sesin fiziki açıklamasını ilk yapan alîm Farabi

♦ İlk torna tezgâhını yapan alîm İbni Karara

♦ Kanatlarla uçan ilk alîm Hazerfen Ahmed Çelebi

♦ İlk uçağı yapan alîm Ebu Firnas

♦ Yer çekimini ilk bulan alîm Razi

♦ Sarkaçlı saati ilk yapan alîm İbni Yunus

♦ Maddelerin özgül ağırlığını ilk hesaplayan alîm Hazini

♦ Atomun parçalanabileceğim ilk bulan alîm Cabir bin Hayan

♦ Gök kuşağını ilk açıklayan alîm Kutbettin Şirazi

♦ İlk kimya laboratuarını kuran alîm Cabir

♦ Saf alkolü ilk elde eden alîm Razi

♦ Fosforu ilk bulan alîm Beşir

♦ Havan topunu ilk bulan alîm Fatih Sultan Mehmed

♦ İlk kıta seyahatnamesini yazan alîm İbni Battuta

♦ İlk dünya haritasını çizen alîm Mürsiyeli İbrahim

♦ İlk ecza kitabını yazan alîm İbni Baytar


Bonus Bilgi:

Kur’anda Geçen Peygamberlerin Meslekleri

Hz. Muhammed (sav): Küçük yaşlarda çobanlık yapmış, daha sonra ticaretle uğraşmış ve cihadla meşgul olmuştur.

Hz. Davud (as): Demiri işleyen, zırh yapan ve düzenli ordular kuran, Calut’un ordularını mağlup eden bir kumandandır.

Hz. İsa (as): Avcıydı. Av aleti ile geçimini temin ederdi. Avcıların piriydi. Aynı zamanda doktorların piridir..

Hz. Zekeriyya (as): Marangozdu.

Hz. Lokman (as): Doktorluk ve eczacılık mesleğinin piridir.

Hz. Üzeyr (as ): Bahçıvandı. Meyve ağaçlarını ilk defa aşılayan fidan yetiştiren, budama işlerini insanlara öğretendir. Bağ ve bahçe işleriyle uğraşanların piridir.

Hz. Yunus (as): Balık avlayıp geçinirdi, balıkçıların piriydi.

Hz. İlyas (as): Dokumacı ve iplikçilerin piriydi.

Hz. Zülkifl (as): Ekmek pişirirdi, fırıncıların piriydi.

Hz. Süleyman (as): Emir, hükümdardı. Sazlardan zembil yapardı. Bakır madenini ilk defa işleyen O’dur.

Hz. Harun (as): Vezirdi.

Hz. Musa (as): Çobanlık yapmış ve Hz Şuayb (as)’a hizmetçilik etmiştir. Bir büyüğe hizmet etmekte peygamber mesleklerinden biridir.

Hz. Şuayb (as): Ziraatçıydı.

Hz. Eyyüb (as): Ziraatçıydı.

Hz. Yusuf (as): Saati ilk icat eden, toprak mahsulleri ofisini ilk defa kuran, bolluk zamanında depolamayı, kıtlık zamanında halka dağıtmayı düşünen bir peygamberdir.

Hz. Yakub (as): Çobandı.

Hz. İshak (as): Çobandı.

Hz. İsmail (as): Kara ve deniz avcılığı ile geçimini sağlardı. Avcıların piri sayılır. Yetmiş dil bilirdi. Tercümanların da piridir.

Hz. İbrahim (as): Kâbe’yi yeniden inşa edişiyle, Hz Süleyman (as)’a ve Mimar Sinan’a önderlik etmiştir.

Hz. Salih (as): Sürülerle develer yetiştirirdi. Sütlerini hem içer, hem de satıp dünyalığını temin ederdi. Salih peygamberin devesi meşhurdur.

Hz. Hud (as): Tüccar idi. Bütün tüccarların piri sayılır.

Hz. Nuh (as): Marangozların, gemicilerin, denizcilerin ve barbarosların piriydi

Hz. İdris (as): İğneyi ilk icat eden, ona delik açan, iplik geçiren olduğundan, terzilerin, konfeksiyoncuların, örücülerin piri sayılır.

Hz. Şid (as): Hallaç: dokumacıların, örücülerin ve mensucat sanayinin ilk kurucusuydu.

Hz. Âdem (as): İlk ziraat mühendisi ve çiftçiydi.

Ayvaz Altun
En Son 3 Yazısı Aşağıdadır . . . (Tüm Yazılarını Görüntüle)
Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here