İsa Peygamber ve Hayatı

0
51
İsa Peygamber ve Hayatı
İsa Peygamber ve Hayatı

Hz. İsa, Yahudi bir vaiz ve Hıristiyanlığın kurucusudur. Bu başlıkta Hz.İsa’yı bütün kültürlerdeki yönleriyle inceleyeceğiz.

İsa’nın kelime kökenini inceleyecek olursak, kelime Arapça’dır ve Kuran kökenlidir. Kuran’da İsa Mesih olarak geçer. Mesih unvanını almasının sebebi ise hastaları eliyle mesh etmesindendir.

Aramice’de ise Yeşua olarak geçer ve Yahudilerin popüler cümlesi “kurtuluş Yehova’dadır” anlamına gelir. Günümüzde kullanılan haliyle Christ, Christus, Christo vb isimler ise Yunanca kökenli olup, “kutsal yağ ile ovulmuş” anlamını taşımaktadır.

İsa’yı bütün dinlerden ayrı düşünürsek, M.Ö 4 yılında doğmuş, vaaz veren Celileli Yahudi bir hahamdır. Yahudilerin isyan çıkartacağına dair doldurduğu Roma valisi Pontius Pilatus’un emriyle işkenceye uğramış ve en sonunda da çarmıha gerilerek idam edilmiştir.

Acaba İsa sadece bundan ibaret midir? İsterseniz bir de dinlerin anlattığı İsa’ya bakalım.

 

Yahudilikte Hz. İsa

Yahudiler İsa’yı sahte mesihlerin en başarılısı olarak görmektedir. Onu bir peygamber, kurtarıcı, mesih ya da Tanrı’nın oğlu olarak kabul etmezler.

Bunun en büyük nedenlerinden biri hiç kuşkusuz Yahudilerin Tanrı’nın bir ve bütün olduğuna inanmalarıdır. Onlara göre bir insana tapmak putperestlik idi. Bir insanın Tanrı’nın oğlu ya da reenkarnasyon geçirmiş hali olduğunu iddia etmesi bir sapkınlık olarak görülüyordu.

İkinci en büyük neden de İsa’da gelecek Mesih’in kehanetlerinden hiçbirinin gerçekleşmemiş olmasıydı. Aslında hiçbiri demeyelim. Vatanları İsrail’e dönmeleri gerçekleşmişti. Ama tek kehanet bu değildi. Onlara göre gelecek Mesih, Süleyman Tapınağı’nı yeniden inşa edecek, kral olarak hüküm sürecek ve barış getirecekti. Bütün dünya Tanrı’nın birliğine inanacaktı. Yahudiler bekledikleri komutan yerine karşılarında üzerinde beyaz bir örtü, ayağında çarıkla “size tokat atana öbür yanağınızı dönün “ diyen bir adamı görünce hayal kırıklığına uğramış ve onu kabul etmemişlerdi.

 

Hıristiyanlıkta Hz. İsa

Hıristiyan doktrinlerine göre İsa, Kutsal Ruh tarafından hamile bırakılan Meryem adında bakire bir kadından doğmuştur. Pek çok mezhepte Tanrı’nın oğlu olduğuna inanılır. Bir çok mucizesi vardır ve Hıristiyanlığı kurmuştur. İnsanların kefaretini ödemek için çarmıha gerilerek öldürülmüş, dirilmiştir ve ahir zamanda Mesih olarak geri dönüp, büyün dünyayı tek bir Hıristiyanlık altında birleştirecektir.

O Celileli bir öğretmen ve marangozdur. Şifa dağıttığına inanılır. İsa’nın yaşamına dair kaynaklar Yeni Ahit’teki dört kanonik incildir. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. İbrahim oğlu İshak soyundan geldiği söylenir.

Hıristiyanlığa göre İsa kurtarıcıdır. Ahir zamanda insanların kurtarıcısı olacaktır. Bazı mezhepler İsa’nın Tanrı’nın oğlu olduğuna inansa da bazıları bunu redder ve onun peygamber olduğuna inanırlar.

İsa’nın varlığı farklı mezheplerde farklı yorumlanmıştır. Kutsal Üçlü Birlik; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tur. İsa bu inançta oğuldur. Tanrı’nın babalığı elbette ruhanidir.

Monofizit görüşte insani tabiatı ile tanrısal tabiatı, tanrısal özü altında erimiş, tek bir tabiat olmuştur. İnsani tabiatını annesi Meryem’den almıştır. Çarmıha gerildiğinde de insani tarafı işkenceye uğramış ve öldürülmüştür. Tanrısal tabiatı acı çekmemiştir.

Diofizit görüşe göre ise İsa’nın insani tabiatı ve Tanrısal tabiatı birbirinden ayrıdır ve asla birleşmez. Çarmıha gerildiğinde Tanrısal tabiatı bedeninden ayrılmış, insani tabiatı acı çekmiştir.

 

İslamda Hz. İsa

İslam inancına göre İsa, Tanrı’nın görevlendirdiği beş ulu’l azam (eziyet çekmiş) peygamberlerden birisidir. İsa, Tanrı ya da Tanrı’nın oğlu değildir. Allah’ın elçisi, onun izniyle çeşitli mucizeler göstermiş peygamberlerden birisidir. Mesih olması nedeniyle Muhammed’den sonra gelen en önemli ikinci peygamberdir. Bakire bir anneden doğmuştur ve kendisine kitap gönderilmiştir. Kuran’a göre İsa çarmıha gerilmemiş, fiziksel olarak göğe yükseltilmiştir. Yani İsa aslında hiç ölmemiştir.

İsrailoğullarına gönderilen son peygamberdir.

İslama göre İsa’nın mucizeleri bebekken konuşmak, kilden kuş yapıp canlandırmak, körleri iyileştirmek, ölüleri diriltmek, insanların ne yaptığını, neleri gizlediğini bilmektir.

Saf suresinde İsa’nın kendisinden sonra gelecek Muhammed’i, Ahmed adıyla önceden müjdelediği geçmektedir.

İslama göre havarilerinden hiçbiri ona ihanet etmemiştir. Onu idam etmek için eve girdiklerinde on yedi havari de oradadır ve odadaki herkes onlara İsa olarak gözükmüştür. Bunun üzerine gerçek İsa’yı teslim etmeleri için onlara zaman vermişledir. Havarilerden biri İsa için kendini feda eder. Yahudiler onu İsa zannedip çarmıha gererek katlederler. Bu havarinin adı da Sercis’tir.

Ali İmran suresi ve Meryem suresinde anlatılır İsa.

 

Bilimde Hz. İsa

Bilimsel araştırmalar İsa diye birinin efsane olabileceğini idda etmektedir. Onun mitolojik bir karakter olduğunu düşünmektedirler çünkü yaşadığı dönemde hiçbir tarihi kaynakta adından bahsedilmemiştir. Araştırmacılara göre Hıristiyanlık kendisinden önce gelen putperest dinlere oldukça benzemektedir. Mesih ise bir teoridir. Hatta bu inanca Mesih Teorisi denilmektedir. Bazı araştırmacılar ise onun varlığına tarihsel kaynak olarak İncil’i göstermektedir.

 

 

Ölümünün Ardından

İsa öldükten sonra havarileri Hıristiyanlığı ve onun hayatını anlatmış, geniş kitlelere ulaşmışlardır. Onun doğumunu başlangıç kabul eden bir takvim düzenlenmiştir. Miladi Takvim. Milattan Önce ile İsa’dan Önce, Milattan Sonra ile İsa’dan Sonra aynı anlama gelmektedir. 1 Ocak Miladi takvimin başlangıcı ve peygamberin doğduğu gün olarak geçer. Ama şunu belirtmek gerekir ki Hıristiyanlar 25 Aralık tarihini İsa’nın doğumu olarak kabul ederler. 25 Aralık onların bayramı olarak Noel adıyla kutlanmaktadır. Kutlamalar 24 Aralık’ta başlar 6 Ocak’a kadar devam eder.

Her kim neye inanıyor olursa olsun, şahsi görüşüme göre Hz. İsa tarihin en ilgi çekici karakterlerinden ve peygamberlerin en önemlilerinden birisidir.

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here