Ali Kuşcu’yu Tanıyalım

0
117

Asıl adı Ali Bin Muhammed olan Ali Kuşçu 1403 yılında semerkant’ta doğmuş ve 16 Aralık 1474 tarihinde istanbulda hayatını kaybetmiştir.

Türk gökbilimci,matematikçi ve dilbilimcidir aynı zamanda.Babası, Horasan ve Maveraünnehir bölgesinin hükümdarı Uluğ Bey’in kuşçubaşı (doğancıbaşı) olduğundan,daha çok bu adla meşhur olmuştur Ali Kuşçu.

Küçük yaşta astronomi ve matematiğe büyük ilgi duyan Ali Kuşçu,ilk öğrenimini Uluğ Bey’in hükümdarlığı sırasında doğum yeri olarak kabul edilen Semerkant’ta tamamladı. Hükümdar ve çağın ünlü bilgini Uluğ Bey’den, Kadızade Rumi,Gıyasüddin Cemşid ve Muinüddin Kaşi’den astronomi ve matematik dersleri aldı.

Ali Kuşçu’nun bilime katkılarını sıralamadan önce,özellikle onun yalnız telif eserlerle değil,eğitim-öğretim ve yetiştirdiği bilginlerle çağını aşan bir bilgin olduğunu belirtmekte yarar var.

Ayrıca Ali Kuşçu’ya evrensel bilim adamlığı ünvanını kazandıran etkenin Semerkant Rasathanesi’nde çalışması ve Zic-i Uluğ Bey’e (Uluğ Bey’in Kataloğu) katkıda bulunması olduğunu da belirtmekte fayda var.

Bilindiği gibi Zic-i Uluğ Bey yada Zic-i Gürgani olarak adlandırılan yıldız kataloğu,başta Uluğ Bey olmak üzere Gıyaseddin Cemşid,Kadızade Rumi ve Ali Kuşçu’nun rasathanede yaptıkları ortak çalışmanın bir ürünüdür.

Eserin hazırlanması sırasında önce Gıyaseddin Cemşid’in arkasından Kadızade Rumi’nin öldürülmesi ile yarıda kalan katalog,Ali Kuşçu tarafından tamamlandığından,özellikle onun esere büyük katkısı oldu ki,Uluğ Bey eserin ön sözünde Ali Kuşçu için “değerli oğlumuz” sözünü kullanarak, hem bir öğrenciden çok dost ve evlat olarak yaklaştığını ve hem de esere büyük katkısını ortaya koymaktadır.Bu nedenle Zic-i Uluğ Bey’e Ali Kuşçu’nun bir eseri olarak bakılabilir.

Bu düşünceden hareketle sözünü ettiğimiz eserin astronomiye katkısını belirtmeye çalışalım ki bu aynı zamanda Ali Kuşçu’nun da bilime yapmış olduğu katkılardır.

1018 yıldızın konumunu içeren Zic-i Uluğ Bey, dört bölümü kapsamaktadır :

– Birinci bölüm,farklı kimseler tarafından kullanılan değişik kronoloji sistemlerini,

– İkinci bölüm pratik astronomi,

– Üçüncü bölümyer merkezli evren sistemine göre hareket eden gök cisimlerinin görünen hareket konularını,

– Dördüncü bölüm ise, astroloji konusundadır.

Astronomi ve matematik konusunda ortaya koyduğu eserlerin yanı sıra bilime yaptığı katkılardan bir diğeri ise, Fatih’in teklifi ile İstanbul’a geldikten sonra başlattığı bilimsel çalışmalardır.

İstanbul’da Ayasofya Medresesi (Üniveristesi) müderrisliğine (profesörlüğüne) getirildikten sonra, Osmanlı Devleti’nin ilk matematik ve astronomi hocası unvanını kazanan Ali Kuşçu,özellikle astronomi ve matematik konularında çağının sınırlarını aşacak kadar önemli eğitim ve öğretim çalışmalarında bulunmuş ve üniversitesinin programlarını yeniden düzenlemiştir.

Ali Kuşçu’nun matematik ve özellikle astronomi kitapları,Osmanlı medreselerinde Batı bilim anlayışının yerleşmesinden sonra da uzun süre okutulmuştur.

Bunlardan ortak bir çalışma olarak bahsettiğimiz Zic-i Uluğ Bey’i dışarıda tutacak olursak,en önemli eserlerinden bazıları şunlardır:

1. Zic-i Uluğ Bey Şerhi : Zic-i Uluğ Bey adlı yıldız kataloğunun açıklaması olan eser,Farsça yazılmış olup, çağını en ileri kuramsal matematik bilgilerini içerir.

2. Risaltü’l-Fethiye : 19. yüzyılda İstanbul Mühendishanesi’nde (Teknik Üniversitesi) ders kitabı olarak okutulan bu eser,Ali Kuşçu’nun Risale fi’l-Hey’e adlı eserinin Arapçasıdır.

Ali Kuşçu bu eserin sonuna gök cisimlerinin yere uzaklıklarını gösteren bir bölüm ekleyerek,Otlukbeli Zaferinin bir armağanı olarak Fatih’e sunmuştur. Bu eserde Ali KUŞÇU ekliptiğin eğimini 23o 30’ 17’’ olarak tespit etmiştir ki bu günümüz modern astronomi verilerine de oldukça yakındır.

3. Risale-i Muhammediye : Ali Kuşçu’nun Semerkant’ta iken Frasça olarak yazdığı Risale fi’l Hesab adlı kitabını sonradan Arapçaya çevirerek gene Fatih’e sunduğu eser,matematik konusunda yazılmıştır.

4. Risale-i Hisap (Aritmetik Risalesi)

5. Tecrid’ül Kelam (Sözün Tecridi)

6. Risale-i Adudiye

7. Unkud-üz zvehir fi Man-ül Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)

8. Vaaz

9. İstiarad

You may also like

Share

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here